Mr HT Alexander

‘n Hartlike welkom aan alle nuwe ouers en leerders. Ons vertrou dat u en u kind gou by ons etos sal inskakel en deel word van ‘n skool wat uitnemendheid op alle vlakke nastreef ten einde u kind in staat te stel om sy volle potensiaal te verwesenlik. Ons wens u geluk met die keuse wat u gemaak het toe u besluit het om u kind by die skool in te skryf.

Getrou aan ons leuse strewe die beheerraad en die personeel daarna om leerders holisties op te voed. Ons poog dus om akademies, kultureel en op sportgebied net ons beste te lewer. Ten einde ons doelwit van uitnemendheid te bereik, stel ons hoë standaarde t.o.v. dissipline, die gedrag van leerders, asook akademiese, kulturele en sportprestasie. Ons leerders word aangemoedig om betrokke te wees by skoolaktiwiteite en altyd daarna te strewe om hulle potensiaal te verwesenlik. Die opvoeders en leerders beywer hulle ook om ‘n verskil in ons gemeenskappe te maak en is betrokke by verskeie projekte om ons gemeenskappe op te bou.

Die skool het besluit om die tegnologie by die skool tot op ‘n hoë vlak te ontwikkel en aan te wend om in die behoeftes van leerders en opvoeders te voorsien ten einde die eise van die moderne kurrikulum die hoof te bied. Leerders moet gebruik maak van die wonderlike tegnologie tot hulle beskikking. Ons is deurlopend besig om die medialokaal te ontwikkel om te voorsien aan die eise wat die huidige kurrikulum aan leerders en opvoeders stel.

Hierdie prospektus het ten doel om u in te lig aangaande die organisasie van die skool, en tweedens oor die aktwiteite en etos van die skool. Ek vertrou dat die inligting hierin vervat u seun/dogter sal aanspoor om deel te word van ‘n leerdergemeenskap wat na uitmuntendheid strewe en wat vir hulle die doel gestel het om ‘n verskil in ons gemeenskappe te maak.

Ons sien daarna uit om met u saam te werk in ‘n wedersydse verhouding van respek en ondersteuning.

Ons vertrou dat u ‘n positiewe bydrae in die ontwikkeling van ons skool op alle gebiede sal lewer en ook betrokke sal raak by skoolaktiwiteite

HT Alexander
PRINSIPAAL